วิทยาการจัดการ Pitching Contest

ภายใต้แนวคิด "ธุรกิจชุมชนสีเขียว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมส่งนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมแข่งขันประกวดโครงการ ทั้งนี้ ทีมที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจะได้รับมอบเงินรางวัลและวุฒิบัตรในการเข้าร่วมโครงการ

เงินรางวัลรวมมูลค่า 25,000 บาท

กำหนดการ

รับสมัครถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567
ประกาศเข้ารอบ 10 ทีม วันที่ 29 พฤษภาคม 2567
Pitching วันที่ 28 มิถุนายน 2567

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

ผศ.ดร.เจิมขวัญ รัชชุศานติ โทร 081-992-9091
นางสาวจันทร์จิรา ปัญญา โทร 053-88-5810


ประกวดแข่งขันผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ดิจิทัล

ขอเชิญร่วมการแข่งขันทักษะทางด้านนิเทศศาสตร์ ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ดิจิทัล
- เป็นนักศึกษานิเทศศาสตร์และ/หรือ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 1-4
- สถานศึกษาส่งเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน แห่งละ 2 คน
- สามารถเข้าร่วมการอบรมออนไลน์สื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
- กิจกรรมนี้รับสมัครเฉพาะกลุ่มพื้นที่ในเขตภาคเหนือเท่านั้น

กำหนดการ

รับสมัครถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2567
อบรมทักษะการเป็นผู้ประกาศข่าว (online) วันที่ 19 มิถุนายน 2567
การแข่งขันทักษะผู้ประกาศฯ และประกาศผล วันที่ 28 มิถุนายน 2567

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภณิช จันทร์สอง โทร 065-0560896 , Line ID : ajanoy


สมาคมสภาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สมาคมสภาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ต่อยอดการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”

ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ค่าลงทะเบียนการประชุมเชิงปฏิบัติการ คนละ 3,500 บาท

วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการ

- สมัครเข้าร่วม สมัครช่องทางออนไลน์ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
- ระหว่างวันที่ 27 -28 มิถุนายน 2567
ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาวจารุณี อินต๊ะสอน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โทร 062-962-4592


ประกวดโครงงานสหกิจศึกษา

ขอเชิญชวนร่วมงานประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นคณะวิทยาการจัดการ 2567

ประกวด COSPLAY CONTEST

ในโอกาสครบรอบหนึ่งร้อยปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับสภาสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ที่ชื่นชอบในการแต่งคอสเพลย์จากอนิเมะ เกมส์ ฯลฯ เข้าร่วมประกวดแข่งขันคอสเพลย์ (Cosplay) Contest (ประเภทเดี่ยว)

วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการ

รับสมัคร ตั้งแต่ 20 เมษายน -10 มิถุนายน 2567
แข่งขันวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รางวัลประกวด

- รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท
- รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ 500 บาท เป็นเงิน 1,000 บาทContact Us